Home » Бүтэц, зохион байгуулалт

Бүтэц, зохион байгуулалт

Тус хорих анги нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль шинэчлэн батлагдаснаар Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 204 дүгээр тогтоолоор, 441 дүгээр нээлттэй хорих анги болгон нэршлийг нь өөрчилж, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн Б/247 дугаар тушаалаар 58 алба хаагчтайгаар тус ангийн бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталсан. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн Б/1141 “Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” дугаар тушаалаар тус ангийн Бүлгийн офицерийн ТТ-11-ийн 1 орон тоог үйлдвэр хариуцсан дарга ТТ-13, авто тоног төхөөрөмжийн механик ТТ-7 гэснийг төлөөлөгч ТТ-10 болгон тус тус өөрчилсөн.

441 ТАНИЛЦУУЛАГА