Home » Зорилго, зорилт

Зорилго, зорилт

20180411_120833
1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд 2018 онд “АЛБА ХААГЧДЫН МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАР, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, МАНЛАЙЛЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ” зорилт дэвшүүлсүгэй.

2. Дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд:
2.1 Алба хаагчдын хууль эрх зүйн мэдлэг, ажлын байрны сахилга хариуцлага, ажлын бүтээмжийг
дээшлүүлэх:
2.2 Шинэчлэн батлагдсан хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчилан таниулах ажлыг
эрчимжүүлэх:
2.3 Алба хаагчдын ажиллах, амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулан, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах,
төрийн мэргэшсэн албыг бэхжүүлэх
2.4 Санхүүгийн сахилга батыг сайжруулж, төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах

20180411_120903

1. 441 дүгээр нээлттэй хорих ангийн 2018 онд дэвшүүлсэн зорилт:
441 дүгээр нээлттэй хорих анги 2018 оныг “Алба хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах,хоригдолыг ажлын байраар хангах, үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний тоо, чанарыг дээшлүүлэх”жил болгон зарлав.

2. Энэхүү зорилтын хүрээнд дараах зорилгуудыг дэвшүүлсэн. Үүнд:

2.1 Алба хаагчдыг өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл амьдрах ухаан, зөв дадал мэдлэгийг эзэмшүүлэх
2.2 Алба хаагчдыг бие бялдаржуулах, эрүүл мэндийн үзлэг, оношлогоонд хамруулах
2.3 Хоригдолыг ажлын байраар хангах
2.4 Үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний чанарыг дээшлүүлж , хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын орчинг сайжруулж, дотоод орлогыг нэмэгдүүлэх